3/9 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมปีการศึกษา 2552
 
บ้านCalendarGalleryช่วยเหลือค้นหารายชื่อสมาชิกกลุ่มผู้ใช้สมัครสมาชิก(Register)เข้าสู่ระบบ(Log in)

Share | 
 

 แจก ตัวอักษร รูปภาพครับ

Go down 
ผู้ตั้งข้อความ
"Bai-Mon;']
Admin
Admin
avatar


ตั้งหัวข้อเรื่อง: แจก ตัวอักษร รูปภาพครับ   Tue Sep 22, 2009 2:06 pm

เอามาจาก http://www.zheza.com/index.php?a=blog&b=entry&uid=1173159&eid=17

...................o°o
.................O....°
............o°°O.....o
...........O..........O
............° o o o O
......................★
...................★
...............★
...........★
........★
....★


คิ ด ถึ ง … ค น ใ ก ล้ ใ จ แ ต่ ไ ก ล ต า
คิ ด ถึ ง … ทุ ก เ ว ล า คื อ ค ว า ม รู้ สึ ก ฉั น
คิ ด ถึ ง … ภ า พ เ ก่ า - เ ก่ า ที่ เ ร า เ จ อ กั น
คิ ด ถึ ง … ค ว า ม ผู ก พั น แ ล ะ อี ก ม า ก ม า ย
คิ ด ถึ ง … ร อ ย ยิ้ ม แ ล ะ เ สี ย ง หั ว เ ร า ะ
คิ ด ถึ ง … เ พ ร า ะ ร อ ย ยิ้ ม นั้ น มี ค ว า ม ห ม า ย
คิ ด ถึ ง … เ ว ล า ใ จ ไ ม่ ส บ า ย
คิ ด ถึ ง … ต อ น อ ยู่ ข้ า ง ก า ย ทุ ก เ ว ล า
คิ ด ถึ ง … ค ว า ม อ บ อุ่ น ที่ สั ม ผั ส ไ ด้
คิ ด ถึ ง … ที ไ ร ใ จ ก็ ใ ฝ่ ห า
คิ ด ถึ ง … ค ว า ม รู้ สึ ก ที่ มี ใ ห้ ม า
คิ ด ถึ ง … ส า ย ต า แ ล ะ ก า ร ก ร ะ ทำ
คิ ด ถึ ง … ถ้ อ ย คำ ที่ ค อ ย เ ป็ น ห่ ว ง
คิ ด ถึ ง … น้ำ เ สี ย ง ห นั ก ห น่ ว ง แ ต่ น่ า ขำ
คิ ด ถึ ง … สิ่ ง ดี ดี ที่ น่ า จ ด จำ
คิ ด ถึ ง … ถ้ อ ย คำ ที่ แ ส ด ง ว่ า ห่ ว ง ใ ย
ถ้ า ไ ม่ . . คิ ด ถึ ง . . ค น ค น นี้
ก้ อ ไ ม่ มี ใ จ . . คิ ด ถึ ง . . ใ ค ร ค น ไ ห น
คิ ด ถึ ง . . คิ ด ถึ ง . . แ ล ะ คิ ด ถึ ง . . สุ ด หั ว ใ จ
ไ ม่ เ ค ย . . คิ ด ถึ ง . . ใ ค ร เ ท่ า . . “ คิ ด ถึ ง เ ธ อ ”------------------------------------------------------

..............................0000000000000000..................................................
........................00000000000000000000000............................................
......................0000000000000000000000000...........................................
.....................000000000000000000000000000......000000000000000.........
....................00000000000000000000000000000.000000000000000000.......
...................0000000000000000000000000000000000000000000000000......
..................00000000000000000000000000000000000000000000000000.....
..................00000000000000000000000000000000000000000000000000.....
..................00000000000000000000000000000000000000000000000000.....
...................0000000000000000000000000000000000000000000000000......
....................00000000000000000000000000000000000000000000000........
......................00000000000000000000000000000000000000000000...........
.........................0000000000000000000000000000000000000000...............
...........................0000000000000000000000000000000000000..................
.............................00000000000000000000000000000000000...................
...............................00000000000000000000000000000000......................
..................................0000000000000000000000000000..........................
....................................0000000000000000000000000.............................
.......................................000000000000000000000................................
..........................................00000000000000000....................................
............................................00000000000000.......................................
...............................................0000000000...........................................
..................................................000000..............................................
.....................................................00..................................................
.........................................................................................................
..........................................................................................................


________´$$$$`_______________________________,,,__
_______´$$$$$$$`_________________________´$$$`_
________`$$$$$$$`______,,________,,_______´$$$$´_
_________`$$$$$$$`____´$$`_____´$$`____´$$$$$´_
__________`$$$$$$$`_´$$$$$`_´$$$$$`__´$$$$$$$´_
___________`$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_´$$$$$$$´_
____________`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$`´$$$$$$´_
___,,,,,,______`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
_´$$$$$`____`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
´$$$$$$$$$`´$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
´$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
___`$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$´_
______`$$$$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$$$$$$_$$´_
_______`$$$$$$$$$$$$,___,$$$$,_____,$$$$$´_
_________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
__________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
_______________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

__________________________________________________#############
_______________________________________________####___________#####
_____________________________________________###__________________####
_______________________________________########_____________________###
_________________________###################__________________________###
_______________________####_____________________________________________###
____________________####_________________________________________________###
___________________###____________________________________________________###
__________________##_______________________________________________________##
________________###__________________________________________________###____##
______________###_________________________###______________________######____##
______________#___________________________###___________________##########____##
_____________##____________________________###______________##_############___###
_____________##____________________________________________##_##############___##
________#######___________________________________________##_###############___##
_______##____##__________________________________________#__################___##
_______#__#####_________________________________________#__#################___##
_______#########________________________________________#__#################___##
________#########_______________________________________##_################___##
________________##______________________________________##_###############___##
_________________###____________________________________##_##############___##
___________________######________________________________#_#############___##
_______________________########__________________________#_###########___###
______________________________######_____________________##__######____###
___________________________________#####________________####________####
______________________________________#####_________####___#########
__________________________________________##_______##
___________________________________________##_____##
__________________________________________##########
__________________________________________##########
_________________________________________###______#
_______________________________________###________##
______________________________________##___________##
____________________________________###_____________##
___________________________________###_______##______#
__________________________________##________##_____##_##
__________________________________#_________##_____#__##
_________________________________##_________##____##___##_______####
_________________________________##________##_____#____##____###_##
__________________________________##_______##_____###__##__##___##
__________________________________###______##____##_#__###____##
____________________________________##_____##_____###__###_######
______________________######________###____###__#__##_#######___##
_____________________##____###________###___########_____#______##
_____________________###______##_______##_______________________##
_____________________##_________##____##________________________##
______________________####_______######________########________##
______________________###__________###________##_____##________##
_______________________###_##_________________##____##________##
________________________###___________________##___##________###
_________________________###_#________________##__##________##
___________________________###_________________####____#___##
____________________________#####_______________###__#_##_###
_______________________________#####_____________##_##__###
__________________________________#######_________#__####เม้นให้นะ...เม้นให้นะ
........เม้นให้นะ.........เม้นให้นะ
.....เม้นให้นะ...............เม้นให้นะ
...เม้นให้นะ....................เม้นให้นะ..............เม้นให้นะ......
..เม้นให้นะ......................เม้นให้นะ........เม้นให้นะ.....เม้นให้นะ
.เม้นให้นะ........................เม้นให้นะ.....เม้นให้นะ........เม้นให้นะ
เม้นให้นะ.........................เม้นให้นะ...เม้นให้นะ...........เม้นให้นะ
.เม้นให้นะ.........................เม้นให้นะ....................เม้นให้นะ
..เม้นให้นะ.........................เม้นให้นะ..................เม้นให้นะ
...เม้นให้นะ...............................................เม้นให้นะ
…...เม้นให้นะ.............................................เม้นให้นะ
.........เม้นให้นะ...................................เม้นให้นะ
............เม้นให้นะ...........................เม้นให้นะ
................เม้นให้นะ....................เม้นให้นะ
..................เม้นให้นะ.............เม้นให้นะ
......................เม้นให้นะ.........เม้นให้นะ
.......................เม้นให้นะ…...เม้นให้นะ
............................เม้นให้นะ

……..*..missmis…*
…..*..missmissmis…*
…*..missmissmissm….*
.*. missmissmissmsi…*…………….*….*
*.. missmissmissmiss…*………*..missm….*
*.. missmissmissmissm…*….*…missmissmi.*
*.. missmissmissmissmi…*…*…missmissmi.*
*.. missmissmissmissmi…*..*…missmissm…*
.*… missmissmissmissmi..*… missmissmi…*
…*….missmissmissmissmissmissmissm…*
…..*….missmissmissmissmissmissmi…*
……..*….missmissmissmissmissmi…*
………..*….missmissmissmiss…*
……………*…missmissmi….*
………………*..missmi…*
…………………*…..*
………………….*..*

________´$$$$`_______________________________,,,__
_______´$$$$$$$`_________________________´$$$`_
________`$$$$$$$`______,,________,,_______´$$$$´_
_________`$$$$$$$`____´$$`_____´$$`____´$$$$$´_
__________`$$$$$$$`_´$$$$$`_´$$$$$`__´$$$$$$$´_
___________`$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_´$$$$$$$´_
____________`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$`´$$$$$$´_
___,,,,,,______`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
_´$$$$$`____`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
´$$$$$$$$$`´$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
´$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
___`$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$´_
______`$$$$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$$$$$$_$$´_
_______`$$$$$$$$$$$$,___,$$$$,_____,$$$$$´_
_________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
__________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
_______________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

................█......█.....................█▒▒█
..............█...▓▓.█...................█.▓▓▒█
...........█...▓▓▓..█.................█..▓▓▓▒█
.........█.....▓▓▓...███████...▓▓▓.▒█
.......█.....................................................▒▒█
.....█.........................................................▒▒█
...███████..............................███████
.█.............................................................▒▒▒█
█......██................................................██▒▒█
█......██................................................██▒▒█
█..................................................................▒▒█
█..........▓▓▓....█.........█.........█....▓▓▓...▒▒█
█.......▓▓▓▓▓....███...███....▓▓▓▓▓▒▒█
...█......▓▓▓....................................▓▓▓▒▒█
......███.......................................▒▒▒███
...............████████████████
........................█▓▓▓▓▓▓▓▓█
.....................██............▒▒▓▓██
..................█▒█...............▒▒▓█▓█
...............█▒██...............▒▒▓██▓█
............█...█...█...............▒▒▓█...█▒█
.........█...█......█...............▒▒▒█......█▒█
......█...█.........█...............▒▒▒█.........█...█
.........█............█............▒▒▒▒█............█
...........................████████
...........................█▓█......█▓█
...........................█▒█......█▓█
...........................█▒█......█
$$$$$$$______________________________________________________$$$$$$$$$$______ __$$$$$$$$$$$$________________________________________________$$$$$$$$$$$$_____ __$$$$$$$$$$$$$$$$__________________________________________$$$$$$$$$$$$$$_____ ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________________________________$$$$$$$$$$$$$$$$_____ ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$_____ ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$______ _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$______ _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______ ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______ __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______ ___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______ _____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________ ________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________ __________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________ ______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________ ________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$___________ _____________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$____________ __________________________________$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$______________ ______________________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________________ __________________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________________ ___________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________________ ________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________________ _______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________________ ______________________$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______________ ___________________$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________ _________________$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________ ________________$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________ _______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________ ______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________ _____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________ _____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________ ______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____________ ________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____________ ___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________ _______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______________ ___________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________________ _____________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________________ _______________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________________ ______________________________$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$________________________ _______________________________$$$$$_________$$$$$_________$$$$$_______________ ________________________$$$$_________$$$$____________$$$$$$$$$_________________ ________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$_______________________ ________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$______________________________ ________________________$$$$_____$___$$$$_$$$$_________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ___$$$$$$____$$_____________$_______$$______$$__$$$$$$_____$$$$$____$$______$$_ ___$$___$$___$$____________$$$_______$$____$$___$$___$$___$$___$$____$$____$$__ ___$$___$$___$$___________$$_$$_______$$__$$____$$___$$___$$___$$_____$$__$$___ ___$$$$$$____$$__________$$___$$_______$$$$_____$$$$$$____$$___$$______$$$$____ ___$$________$$_________$$$$$$$$$_______$$______$$___$$___$$___$$_______$$_____ ___$$________$$________$$_______$$______$$______$$___$$___$$___$$_______$$_____ ___$$________$$$$$$$__$$_________$$_____$$______$$$$$$_____$$$$$________$$____

การโหลดความรู้สึกของหัวใจที่มีถึงเธอ
♥️ ♥️ ♥️♥️ ♥️ ♥️♥️ ♥️ ♥️♥️ ♥️ ♥️♥️ ♥️ ♥️
█ 1% มองหา
████ 10% คิดถึง
████████ 20% ยังคิดถึงอยู่
████████████ 30% ยังไม่หายคิดถึง
████████████████ 40% หวง ง
█████████████████████ 50% ห่วง ง
█████████████████████████ 60% คิดถึงทุกวัน
█████████████████████████████ 70% คิดถึงทุกเวลา
█████████████████████████████████ 80 % คิดถึงทุกนาที
████████████████████████████████████ 90% คิดถึงใจจะขาด
██████████████████████████████████████████100%

----------------------------------------------------------------------------------------------------
______*เม้น*เม้น*________*เม้น*เม้น*_______
_____*เม้น*___*เม้น*____*เม้น*___*เม้น*____
___*เม้น*______*เม้น*_*เม้น*_______*เม้น*__
__*เม้น*__________*เม้น*__________*เม้น*__
__*เม้น*________________________ *เม้น*____
___*เม้น*_______________________*เม้น*_____
____*เม้น*____________________*เม้น*______
______*เม้น*________________*เม้น*________
________*เม้น*____________*เม้น*__________
__________*เม้น*________*เม้น*____________
_____*เม้น*___*เม้น*____*เม้น*__*เม้น*_____
___*เม้น*______*เม้น*_*เม้น*_____*เม้น*____
__*เม้น*__________*เม้น*_________*เม้น*____
__*เม้น*________________________*เม้น*____
___*เม้น*_______~ ^____^~______ *เม้น*_____
____*เม้น*____________________*เม้น*______
______*เม้น*_________________*เม้น*_______
________*เม้น*_____________*เม้น*_________
__________*เม้น*________ *เม้น*___________
____*เม้น*___*เม้น*____*เม้น*___*เม้น*_____
___*เม้น*______*เม้น*_*เม้น*______*เม้น*___
__*เม้น*__________*เม้น*_________*เม้น*___
__*เม้น*________________________*เม้น*___
___*เม้น*______________________*เม้น*____
____*เม้น*___________________ *เม้น*_____
______*เม้น*_______^-^______ *เม้น*_______
________*เม้น*____________ _*เม้น*_________
__________*เม้น*_________*เม้น*___________
____________*เม้น*____*เม้น*_____________
______________*เม้น*_*เม้น*_______________
_________________*เม้น*__________________


´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶
´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´1¶¶¶¶´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´ ´´´´´ ´´´´´´ ´´´¶¶¶´¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´ ´´´´´ ´´´´´´ ´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´ ´´´´´ ´´´´´´ ´¶¶¶´´´¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´ ´´´´´ ´´´´´´ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´ ´´´´´ ´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶
´¶¶´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´´¶´´¶¶´´
´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´
´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶¶´
´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´¶´´¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´
ก้อยังม่ายพอ

1. เธอกำลังอ่านข้อความของฉัน

2. เธออ่านข้อ 1 จบไปแล้ว

3. เธอกำลังคิดว่ามันฮายังไง

4. เหมือนเธอจะโดนหลอก

5. เธอเรื่มคิดว่าจะด่าฉันยังไง

6. เธอเครียด

7. เธอเครียดมากๆ

9. เธอเครียดสุดๆ

10. เธอเครียดจนลืมดูไปว่าไม่มีข้อ 8

11. เธอเลื่อนไปดูว่าไม่มีจิงรึป่าว

12. เธอเลื่อนกลับมาอีกแล้ว

13. เธอเริ่มเลื่อนลงแล้ว

14. เธอเลื่อนลงอย่างเร็ว

15. และก้อเร็ว...เร็ว...

16. เร็วมากๆ

17. เร็วจนไม่รู้ว่าข้อ 13 นั้นมี 2 ข้อ

18. แล้วเธอก้อย้อนกลับไปดูอีกครั้ง

19. เธอโดนหลอกเต็มๆ ข้อ 13 มีอยู่ข้อเดียว

20. เธอเริ่มส่ายหัวไปมา...คิดในใจว่ามันเอาข้อความบ้าอะไรมาให้
อ่านเนี่ย

21. ไม่มีสาระอะไรเลย

22. แต่ก้อยังทำให้เธออ่านมาได้จนถึงตรงนี้

23. นั่นแน่ !!! เธอแอบยิ้ม (555+)

24. สุดท้ายนายก้อก๊อปเม้นนี้.....ไปเม้นคนอื่นไง....

เพื่อนคือ-> คนที่ไม่เคยทิ้งเราเมื่อเจอปัญหา

เพื่อนคือ-> คนที่คอยปลอบใจเรายามอกหัก

เพื่อนคือ ->คนที่อดทนกับเราเสมอ

เพื่อนคือ-> คนที่ให้อภัยเราได้ทุกครั้งที่เราขอโทษ

เพื่อนคือ-> คนที่ไม่เคยปล่อยให้เราเหงาอยู่คนเดียว

เพื่อนคือ-> มิตรภาพที่สวยงาม

เพื่อนคือ-> คนที่กล้าด่าเราเมื่อทำผิด

เพื่อนคือ-> คนที่มองว่าเราเป็นเพื่อนเสมอ

เพื่อนคือ-> คนที่อยู่ใกล้ ๆ เรา

เพื่อนคือ ->คนที่คอยแนะนำเมื่อเรามีปัญหา

เพื่อนคือ ->ที่พึ่งพาเวลาเราลำบาก

เพื่อนคือ-> คนที่ใส่ใจเราในทุกเรื่อง

เพื่อนคือ ->คนที่เราชอบลืมมันบ่อย ๆ

เพื่อนคือ ->คนที่เราชอบทิ้งมันเวลาเรามีแฟน

เพื่อนคือ ->คนที่โกรธเราไม่ลง

เพื่อนคือ-> คนที่ง้อง่ายที่สุดและน่ารัก

เพื่อนคือ-> คนที่คอยตักเตือนเราในทุกเรื่อง

เพื่อนคือ-> คนที่ขี้บ่นที่สุดแต่ก็รักเรา

เพื่อนๆก้อคงจะรู้ความหมายของเพื่อนแร้วนะคะ

_________@@@@@@@___________@@@@_
__________@@@@@@@@_________@@@@@@
________@@@________@@_____@@______@@
________@@___________@@__@@________@@
________@@____________@@@__________@@
__________@@______________________@@
____@@@@@@______@@@@@______________@@@
__@@@@@@@@@____@@@@@@@@__________@@@
__@@___________@@@@@@@@@@______________@@
_@@____________@@@@@@@@@@@______________@@
_@@_____________@@@@@@@@@@______________@@
_@@@_____________@@@@@@@@______________@@@
__@@@@_____________@@@@@_____________@@@@
____@@@@@@_______________________@@@@@@
_________@@_____________________@@
________@@__________@@@@________@@@
________@@@_______@@___@@_______@@@
_________@@@_____@@______@@_____@@@
__________@@@@@@@_________@@@@@
___________@@@@@___________@@@@
___________________@
____________________@
_____________________@
______________________@
______________________@____@@@
______________@@@@__@__@_____@
_____________@_______@@@___@@
________________@@@____@__@@
_______________________@
______________________@
♥️คิดถึง♥️คิดถึง♥️
__♥️คิดถึง♥️_♥️คิดถึง♥️
_♥️คิดถึง♥️___♥️คิดถึง♥️
_♥️คิดถึง♥️___♥️คิดถึง♥️_________♥️คิดถึง♥️คิดถึง♥️คิดถึง♥️
_♥️คิดถึง♥️___♥️คิดถึง♥️_______♥️คิดถึง♥️___♥️คิดถึง♥️คิดถึง♥️คิดถึง♥️
_♥️คิดถึง♥️__♥️คิดถึง♥️_______♥️คิดถึง___♥️คิดถึง♥️___♥️คิดถึง♥️
__♥️คิดถึง♥️__♥️คิดถึง______♥️คิดถึง__♥️คิดถึง♥️__♥️คิดถึง♥️คิดถึง
____♥️คิดถึง♥️_♥️คิดถึง♥️__♥️คิดถึง♥️_♥️คิดถึง♥️________♥️คิดถึง♥️
____♥️คิดถึง♥️___♥️คิดถึง♥️__♥️คิดถึง♥️
___♥️คิดถึง___________♥️คิดถึง
__♥️คิดถึง_____________♥️คิดถึง
_♥️คิดถึง____♥️_____♥️____♥️คิดถึง
_♥️คิดถึง____/___O_____♥️คิดถึง
___♥️คิดถึง_____^^_____♥️ คิดถึง
_____♥️คิดถึง♥️_____♥️คิดถึง♥️
____xxxxxxxxxx______xxxxxxxxxxx
___xxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx
___xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx
___xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx รั
_________xxxxxxxxxxxxxxxxxx ก
___________xxxxxxxxxxxxx ทุ
_____________xxxxxxxxx ก
______________xxxxxx ค
_______________xxxx น
_______________xxx น
______________xx ะ
_____________x ค
___________x ร้
________xx เ
______xxx ป็
_____xxxx น
___xxxxxx ห่
___xxxxxxx ว
____xxxxxxxx ง
______xxxxxxxx ค
________xxxxxxx ร้
_________xxxxxx า
_________xxxxxx
…………………*………………...
☆...…………**…………..☆
..**……….*….*……..**
….*..*…..*…..*….*..*
……*…..*……….*.....*
……************……….
……..*..lovel…*
…..*..lovelovelo…*
…*..lovelovelove….*
..*.lovelovelovelove…*…………….*….*
.*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….*
*..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
*.. lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
.*..lovelovelovelovelove…*..*…lovelovelo…*
..*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo…*
…*….lovelovelolovelovelovelovelovelo…*
…..*….lovelovelovelovelovelovelov…*
……..*….lovelovelovelovelovelo…*
………..*….lovelovelovelove…*
……………*…lovelovelo….*
………………*..lovelo…*
…………………*…..*
………………….*..*
".+。 *:.+。 "。,•´ ¸,•´`)
".+。 *".+。 * :.+。 ".+ (¸,•´   (¸*♥️
。'ㅇ'☆''。*。*.。'☆*。。'ㅇ.☆.。'..*。。..。'ㅇ'。
.。'☆。' MiSsMiSsMiSsMiSs'☆*。.*ㅇMiSsMiSsMiSsMiSs .
. 。' 'MiSsMiSsMiSsMiSsMiSsM*.+ MiSsMiSsMiSsMiSsMiSsM
''。☆MiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMi'..* MiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMi
.。MiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsM'*sMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsM
'☆ MiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSs
.*ㅇMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiS
''☆MiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiS
.☆. MiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsM
ㅇ'.. MiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSs''☆
。''☆''。MiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSs。'。'☆''。
*。..。'ㅇ'.。MiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSs *。..☆。'ㅇ'.。
☆''。*。*.。'ㅇ. MiSsMiSsMiSsMiSsMiSsMiSs ☆''。*..。。*.。'ㅇ
''。*。*.。'☆。'☆*。MiSsMiSsMiSsMiSs ''。*。*.。'☆。'☆。
.☆.。'. .*。*。. .。'ㅇ'。MiSsMiSs .☆.。'..*。..。*。..。'ㅇ'
。'ㅇ'☆''。*。*.。'☆*。。'ㅇ.☆.。'..*。*。..。'ㅇ'。*。.
..*☆。..。'. .*。ㅇ' Love Miz Mizzzz.*。☆。。..。* *
".+。 *".+。 * :.+。 ".+ (¸,•´  (¸,•´ (¸*♥️
♥️〃´`) ".+。 *:.+。 ".+".+。 *(¸,•´(¸*♥️
  ,•´ ¸,•´`) ".+。 *:.+。(¸,•´ (¸*♥️
 (¸,•´ (¸*..〃´`) (¸,•´   (¸*♥️
"..+ ".. ...Comment ..!.. + ".。
 (¸,•´ (¸*..〃´`) (¸*♥️
  ,•´ ¸,•´`) (¸*♥️
♥️〃´`) (¸*♥️
..................♥️
............... ♥️
.... ........♥️
..... ....♥️
........♥️
... ..♥️
... ♥️
. ♥️
. ♥️ ♥️
. ♥️
.. ♥️
... ♥️
.... ♥️
..... ♥️
.... ♥️
... ♥️
.. ♥️
. ♥️
. ♥️
♥️
. ♥️
... ♥️
.... ♥️
..... ♥️
.... ♥️
... ♥️
.. ♥️
. ♥️
. ♥️
♥️♥️
**ღ
*ღ

*ღ
**ღ
***ღ
**ღ
*ღ

*ღ
**ღ
***ღ
(¯`v´¯)
`.¸.♥️´
¸.♥️´¸.♥️´¨) ¸.♥️*¨)
(¸.♥️´ (¸.♥️´ (¸.♥️´¯`***ღ
........*.........*
.....*...............*
...*....................*
..*......................*
.*........................*.........*....*
*.........................*...*..............*
.*.........................*...................*
..*.........................*................*
...*.......................................*
.....*..................................*
........*...........................*
...........*......................*
...............*...............*
..................*..........*
.....................*.....*
......................*..*
........................
......................

$$$$$$_______________________________$$$$$
__$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____*
______,;$*$,$$**'____________**'$$***,,
____,;'*___'_.*__________________*___ '*,,
,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,,
*.°
º
...°
....O
.......°o O ° O
.................°
.............. °
............. O
.............o....o°o
.................O....°
............o°°O.....o
...........O..........O
............° o o o O
......................★
...................★
...............★
...........★
........★
....★
.★
*♥️´¨)
¸.-´¸.-♥️´¨) ¸.-♥️¨)
(¸.-´ (¸.-` ♥️♥️´¨) ♥️.-´¯`-.- ♥️
+-+-+-+-+-.. ♥️
ร๊ากนะ.......คิดถึงด้วย......
............คิดถึงนะ...คิดถึงนะ
........คิดถึงนะ.........คิดถึงนะ
.....คิดถึงนะ...............คิดถึงนะ
...คิดถึงนะ....................คิดถึงนะ
..คิดถึงนะ......................คิดถึงนะ
.คิดถึงนะ........................คิดถึงนะ.....คิดถึงนะ...คิดถึงนะ
คิดถึงนะ.........................คิดถึงนะ...คิดถึงนะ...คิดถึงนะ
.คิดถึงนะ.........................คิดถึงนะ.......................คิดถึงนะ
..คิดถึงนะ.........................คิดถึงนะ..................คิดถึงนะ
...คิดถึงนะ......................................................คิดถึงนะ
…...คิดถึงนะ.............................................คิดถึงนะ
.........คิดถึงนะ...................................คิดถึงนะ
............คิดถึงนะ...........................คิดถึงนะ
................คิดถึงนะ....................คิดถึงนะ
..................คิดถึงนะ.............คิดถึงนะ
......................คิดถึงนะ.........คิดถึงนะ
.......................คิดถึงนะ…...คิดถึงนะ
....................................คิดถึงนะ
*Miss**Miss*…
*Miss**Miss*…
*Miss**Miss*…
*Miss**Miss*…
*Miss**Miss*…
*Miss**Miss*…
*Miss**Miss*…
*Miss**Miss**Miss**Miss*
*Miss**Miss**Miss**Miss*.........*Miss**Miss*
.....*Miss*…........*Miss*
..*Miss*...............*Miss*
*Miss*....................*Miss*
*Miss*.....................*Miss*
*Miss*....................*Miss*
..*Miss*...............*Miss*
.....*Miss*...........*Miss*
.........*Miss**Miss*


*Miss*………………..........…….*Miss*
...*Miss*.......................... *Miss*
…..*Miss*.......................*Miss*
.......*Miss*...................*Miss*
.........*Miss*..............*Miss*
............*Miss*…....*Miss*
...............*Miss*.*Miss*
....................*Miss*


..*Miss**Miss**Miss**Miss**Miss*
..*Miss**Miss**Miss**Miss**Miss*
..*Miss**Miss*……………………..
..*Miss**Miss*……………………..
..*Miss**Miss*……………………..
..*Miss**Miss**Miss**Miss**Miss*
..*Miss**Miss**Miss**Miss*……...
..*Miss**Miss*……………………..
..*Miss**Miss*……………………..
..*Miss**Miss*……………………..
..*Miss**Miss**Miss**Miss**Miss*
..*Miss**Miss**Miss**Miss**Miss*

..............................0000000000000000..................................................
........................00000000000000000000000............................................
......................0000000000000000000000000...........................................
.....................000000000000000000000000000......000000000000000.........
....................00000000000000000000000000000.000000000000000000.......
...................0000000000000000000000000000000000000000000000000......
..................00000000000000000000000000000000000000000000000000.....
..................00000000000000000000000000000000000000000000000000.....
..................00000000000000000000000000000000000000000000000000.....
...................0000000000000000000000000000000000000000000000000......
....................00000000000000000000000000000000000000000000000........
......................00000000000000000000000000000000000000000000...........
.........................0000000000000000000000000000000000000000...............
...........................0000000000000000000000000000000000000..................
.............................00000000000000000000000000000000000...................
...............................00000000000000000000000000000000......................
..................................0000000000000000000000000000..........................
....................................0000000000000000000000000.............................
.......................................000000000000000000000................................
..........................................00000000000000000....................................
............................................00000000000000.......................................
...............................................0000000000...........................................
..................................................000000..............................................
.....................................................00..................................................
.........................................................................................................
..........................................................................................................
ก - เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ
ข - เ ข้ า ใ จ เ ร า
ค - ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า
ง - ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด
จ - จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ
ฉ - เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า
ช - ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า
ซ - ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ
ด - เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า
ต - ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า
ถ - ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข
ท - ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป
ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า
น - นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า
บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า
ป - ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ
ผ - ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ
ฝ - ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า
พ - เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า
ฟ - ฟั ง เ ร า เ ส ม อ
ภ - ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า
ม - ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า
ย - ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า
ร - รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า
ล - ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า
ว - ไ ว้ ใ จ เ ร า
ศ - ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า
ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า
ห - เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า
อ - อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ
ฮ - เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า ........*
....................................♥️♥️♥️♥️♥️♥️
........................................♥️♥️
........................................♥️♥️
........................................♥️♥️
...................................♥️♥️♥️♥️♥️♥️


.....................................♥️♥️♥️
.....................................♥️♥️♥️
.....................................♥️♥️♥️
.....................................♥️♥️♥️
.....................................♥️♥️♥️
.....................................♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
.....................................♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️


...................................♥️♥️♥️♥️
..............................♥️♥️...........♥️♥️
...........................♥️♥️................♥️♥️
..........................♥️♥️................♥️♥️
............................♥️♥️............♥️♥️
...............................♥️♥️.......♥️♥️
....................................♥️♥️

............................♥️♥️♥️...........♥️♥️♥️
.............................♥️♥️♥️........♥️♥️♥️
...............................♥️♥️.......♥️♥️
.................................♥️♥️...♥️♥️
.....................................♥️

................................♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
................................♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
................................♥️♥️
................................♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
...............................♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
...............................♥️♥️
...............................♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
..............................♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

.............................♥️♥️♥️..........♥️♥️♥️
..............................♥️♥️...........♥️♥️
.................................♥️♥️.....♥️♥️
.....................................♥️♥️
.....................................♥️♥️
....................................♥️♥️

..................................♥️♥️♥️
............................♥️♥️.........♥️♥️
..........................♥️♥️............♥️♥️
..........................♥️♥️............♥️♥️
............................♥️♥️.........♥️♥️
...............................♥️♥️....♥️♥️
...................................♥️

.............................♥️♥️♥️........♥️♥️♥️
.............................♥️♥️♥️........♥️♥️♥️
.............................♥️♥️♥️........♥️♥️♥️
...............................♥️♥️♥️.....♥️♥️♥️
...................................♥️♥️♥️♥️

...............................♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
...............................♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
.....................................♥️♥️♥️
.....................................♥️♥️♥️
.....................................♥️♥️♥️
.....................................♥️♥️♥️
.....................................♥️♥️♥️

...................................♥️♥️♥️
...............................♥️♥️......♥️♥️
.............................♥️♥️.........♥️♥️
.............................♥️♥️........♥️♥️
..............................♥️♥️......♥️♥️
................................♥️♥️..♥️♥️
....................................♥️

..................................♥️♥️♥️
..............................♥️♥️......♥️♥️
............................♥️♥️.........♥️♥️
............................♥️♥️.........♥️♥️
.............................♥️♥️.......♥️♥️
...............................♥️♥️....♥️♥️
....................................♥️
_00000000_0000000
_0000000000000000
__00000000000000
____00000000000
_______00000 _________0
________*__000000___00000
_______*__00000000_0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
_______*_____00000000000
________*_______00000
_________*________0 _000000___00000___*
00000000_0000000___*
0000000000000000____*
_00000000000000_____*
___00000000000_____*
______00000_______*
________0________* ________*__000000___00000
_______*__00000000_0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
______*______00000000000
_______*________00000
________*_________0
_________*________* ___________________*

_________________
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
AjIsEn RaEwMa
Advance
Advanceตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: แจก ตัวอักษร รูปภาพครับ   Tue Sep 22, 2009 2:45 pm

เว๊อะๆๆๆ

มึนขนาดนิ๊
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
"Bai-Mon;']
Admin
Admin
avatar


ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: แจก ตัวอักษร รูปภาพครับ   Tue Sep 22, 2009 3:17 pm

เหอๆ

มึนเลยหรอ..

_________________
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
AjIsEn RaEwMa
Advance
Advanceตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: แจก ตัวอักษร รูปภาพครับ   Wed Sep 23, 2009 7:23 pm

อือออ

ชั่ยยย
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
"Bai-Mon;']
Admin
Admin
avatar


ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: แจก ตัวอักษร รูปภาพครับ   Thu Sep 24, 2009 11:35 am

มึนเหมือนกัน

_________________
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
AjIsEn RaEwMa
Advance
Advanceตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: แจก ตัวอักษร รูปภาพครับ   Fri Sep 25, 2009 2:47 pm

ง่ะๆๆๆ

แล้วเอามามัยเนี่ย!!!
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
I'mfern
Expert
Expert
avatar


ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: แจก ตัวอักษร รูปภาพครับ   Sat Oct 03, 2009 11:25 am

มีนแปลว่าไรอะเล่นกันสองคนเดี๋ยวก็....เลยนี้

อันเพื่อนคืออะกูไม่เห็นว่าแมร่งจะตรงตรงไหนเลยจะตรงก็แค่ตรงข้ามอะนะ

มีน.......................

_________________
http://bigbang.bloggoo.com/songs/28860

words of a song has can to love begin already
and it will play through forever
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
"TuLI_:p"
Admin
Admin
avatar


ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: แจก ตัวอักษร รูปภาพครับ   Tue Oct 13, 2009 3:02 pm

ใจ หลายๆๆ ครับ

ก๊อบ เรียบ ร้อยย

555+
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
red_devil528
Advance
Advance
avatar


ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: แจก ตัวอักษร รูปภาพครับ   Fri Oct 16, 2009 1:48 pm

ขอบ คุน มาก คับ เพื่อน มด

เอา ลง ไฮ5 เรียบ ร้อย
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
EarNny
New Member
New  Member
avatar


ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: แจก ตัวอักษร รูปภาพครับ   Sun Apr 25, 2010 8:00 pm

ขอบจัยจ้าคุงเพื่อน
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
fodibot
Advance
Advance
avatar


ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: แจก ตัวอักษร รูปภาพครับ   Thu Apr 29, 2010 2:49 pm

ขอบใจมากน่ะ

อืมๆ ^^
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
๏~THUN~D€r~๏
New Member
New  Member
avatar


ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: แจก ตัวอักษร รูปภาพครับ   Thu May 06, 2010 11:12 am

แซง งิ้ว หลายหลาย เด้อ

ก๊อป แย้ว
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
~SkYbErRyLove~
Beginner
Beginner
avatar


ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: แจก ตัวอักษร รูปภาพครับ   Thu May 06, 2010 6:03 pm

ไปเอามาจากซีซ่าเหรอ ต้องไปดู ขอบใจน่ะ
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
I'mfern
Expert
Expert
avatar


ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: แจก ตัวอักษร รูปภาพครับ   Fri Jun 04, 2010 6:37 pm

จ๊ากดูอารายกันเนอะ

_________________
http://bigbang.bloggoo.com/songs/28860

words of a song has can to love begin already
and it will play through forever
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
AjIsEn RaEwMa
Advance
Advanceตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: แจก ตัวอักษร รูปภาพครับ   Sat Jun 05, 2010 9:18 pm

ง่า ๆ ๆ


ทำไมไม่มีรูปนิ้วก้อยเลยอ่า ๆ ๆ

ฮ่า ๆ ๆ ๆ

แต่ก้ขอบใจจ๊า
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
I'mfern
Expert
Expert
avatar


ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: แจก ตัวอักษร รูปภาพครับ   Sat Jun 26, 2010 12:35 pm

เอาของเค้าก็ได้ครับ

_________________
http://bigbang.bloggoo.com/songs/28860

words of a song has can to love begin already
and it will play through forever
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
 
แจก ตัวอักษร รูปภาพครับ
ขึ้นไปข้างบน 
หน้า 1 จาก 1

Permissions in this forum:คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
3/9\'\'MuAng PhOn PiTtAYaKoM\'\' :: DETECTIVE :: พูดคุยเรื่องทั่วไป-
ไปที่: